Doc. RNDr. Karol Marhold, CSc. - Praktické příklady v nomenklatuře cévnatých rostlin

 

upravený materiál, staženo 2005-01-21

 

 

 

Citace konkrétních článků botanického kódu vycházejí z publikace: Medzinárodný kód botanickej nomenklatúry prijatý Šestnástym medzinárodným botanickým kongresom, St. Louis, Missouri, USA, 1999, dostupný na http://botany.natur.cuni.cz/kod/

 

Kód botanické nomenklatury bude změněn kongresem konaným ve Vídni 17-23.7 2005 (http://www.ibc2005.ac.at/)

 

 

Účinne uverejnené meno

 

Účinné uverejnenie (effective publication) [Čl. 29-31]: uverejnenie v tlačenej publikácii dodanej prinajmenšom do botanických inštitúcií, ktorých knižnice sú verejne prístupné; dátum uvedený v príslušnej publikácii nemusí byť totožný so skutočným dátumom účinného uverejnenia.

 

„Uverejnenie v zmysle tohto Kódu sa uskutočňuje iba distribúciou materiálov zhotovených tlačou (predajom, výmenou alebo darom) širokej verejnosti, alebo aspoň botanickým inštitúciám s knižnicami, ktoré sú všeobecne prístupné botanikom. Neuskutočňuje sa oznámením nových mien na verejných schôdzach, umiestnením mien v zbierkach alebo záhradách prístupných verejnosti, vydaním mikrofilmových snímok rukopisov, strojopisov alebo iného neuverejneného materiálu, uverejnením „online“ alebo rozširovaním šíriteľných elektronických médií [distributable electronic media]“.

 

 

Platne uverejnené meno

 

Platné uverejnenie (valid publication) [Čl. 32-45, 61, H.9]: meno bolo platne uverejnené, ak spĺňa technické podmienky stanovené Kódom, teda predovšetkým bolo účinne uverejnené, má náležitý tvar a je doplnené diagnózou alebo opisom.

 

1935 – latinský opis alebo diagnóza

1953 – zreteľné označenie hierarchickej úrovne (pred 1890 ak bola iba jediná vnútrodruhová úroveň – var.)

1953 – pri kombináciách plný a priamy odkaz

1958 – typ mena, od 1990 aj miesto uloženia typu

 

 

Neoprávnené meno

 

Neoprávnené meno (illegitimate name) [Čl. 6.4]: meno, ktoré nezodpovedá ustanoveniam Článkov 18.3, 19.5 alebo 52-54; meno, ktoré bolo v čase uverejnenia nomenklatoricky prebytočné (t.j. taxón, pre ktorý bolo použité, zahŕňal typ mena, ktoré malo byť v súlade s Kódom použité); tiež mladšie homonymum platne uverejneného mena; neoprávnené je tiež meno kombinácie založené na neoprávnenom mene; podľa článku 18.3 je neoprávnené meno platne uverejnené, ak spĺňa predpoklady platného uverejnenia.

 

 

Správne meno

 

Správne meno (correct name): meno, ktoré musí byť prijaté pre taxón s určitým vymedzením a v určitej hierarchickej úrovni; taxón hierarchickej úrovne čeľade a nižšej môže mať iba jedno správne meno (s výnimkou nom. alt.).

 

 

Autonymum

 

Autonymum (autonym): meno taxónu podradeného rodu alebo vnútrodruhového taxónu, ktoré zahŕňa typ rodu alebo druhu; je odvodené z mena rodu alebo druhového epiteta a je automaticky ustanovené, keď je navrhnuté meno pre taxón rovnakej hierarchickej úrovne; uvádza sa bez mena autora;

 

napr. ustanovenie subsp. lecokii (Godr. & Gren.) Nyman pri Heracleum sibiricum L.

automaticky ustanovilo aj H. sibiricum L. subsp. sibiricum.

 

 

Synonymum

 

Synonymum (synonym): platne uverejnené meno, ktoré sa popri správnom mene vzťahuje na ten istý taxón

 

Taxonomické, heterotypické synonymum (taxonomic synonym): platne uverejnené meno, ktoré sa vzťahuje na určitý taxón, je však založené na inom nomenklatorickom type ako správne meno tohto taxónu.

 

Nomenklatorické, homotypické synonymum (nomenclatural synonym): platne uverejnené meno založené na tom istom nomenklatorickom type ako správne meno.

 

 

Nomenklatorický typ

 

Nomenklatorický typ (nomenclatural type): položka (dokladový exemplár) alebo ilustrácia, s ktorou je trvale zviazané meno taxónu, a to tak správne meno, ako aj synonymum.

 

Holotyp (holotype): položka alebo ilustrácia, ktorú autor označil ako nomenklatorický typ alebo ktorú použil na opísanie nového druhu alebo vnútrodruhového taxónu.

Izotyp (isotype): položka, duplikát holotypu.

Syntyp (syntype): každá z dvoch alebo viacerých položiek, ktoré boli uvedené v protológu, ak nebol označený holotyp, príp. každá z dvoch alebo viacerých položiek, ktoré boli súčasne označené ako typy; spomedzi syntypov je potrebné vybrať a označiť lektotyp ako náhradu holotypu.

Izosyntyp (isosyntype): položka, duplikát syntypu.

 

Lektotyp (lectotype): položka alebo ilustrácia, ktorá bola vybraná z pôvodného materiálu a ustanovená ako nomenklatorický typ, ak holotyp (a) nebol pôvodným autorom označený, (b) zahŕňa viac taxónov alebo viac exemplárov toho istého taxónu (s výnimkou "malých" rastlín), (c) bol stratený alebo zničený.

 

Neotyp (neotype): položka alebo ilustrácia vybraná ako náhrada za stratený alebo zničený (alebo aj neexistujúci) nomenklatorický typ; položka či ilustrácia vybraná z iného ako pôvodného materiálu, pokiaľ sa z pôvodného materiálu nič nezachovalo.

 

Epityp (epitype): položka alebo ilustrácia, ktorá slúži ako interpretatívny typ oprávneného mena, keď holotyp, lektotyp alebo neotyp nemôžu byť presne identifikované, a teda použité na presnú aplikáciu mena.

 

 

Pôvodný materiál

 

Pôvodný materiál (original material): podľa definície Kódu pôvodný materiál zahŕňa (a) tie dokladové exempláre a ilustrácie, pri ktorých možno preukázať, že je na nich založený opis alebo diagnóza; (b) holotyp a tie dokladové exempláre, ktoré, hoci by aj neboli skúmané autorom opisu alebo diagnózy, boli označené ako typy (syntypy alebo paratypy) mena pri jeho platnom uverejnení; a (c) izotypy alebo izosyntypy mena bez ohľadu na to, či tieto dokladové exempláre boli skúmané autorom opisu alebo diagnózy alebo autorom mena.

 

Protológ

 

Protológ (protologue): text (diagnóza, opis, literárne odkazy, synonymika, geografické dáta, citácia položiek, diskusia, poznámky) a ilustrácie spojené s menom pri jeho platnom uverejnení.

 

Duplikát

 

Duplikát (duplicate) [Čl. 9.3]: časť jedného zberu rovnakého (identického) druhu alebo vnútrodruhového taxónu zbieraného zberateľom v tom istom čase.

 

 

Nesprávne použitie mena

 

Nesprávne použitie mena, nesprávne určenie (misapplication, misidentification) [Odp. 50D]: nesprávna interpretácia mena taxónu; nesprávne použité mená nie sú synonymami a nemôžu sa uvádzať v zozname synoným;

 

napr. Hymenoscyphus caudatus auct. non (P. Karst.) Dennis: Kimbrough & Atkinson Amer. J. Bot. 59: 165-171, 1972, je odlišný druh ako H. caudatus v pôvodnom vymedzení (tento taxón bol opísaný neskôr ako Lambertellinia scutuloides Korf & Lizoň).

 

 

Hybridná formula:

 

Hybridná formula: označenie hybridu, pri ktorom sa medzi mená rodičovských taxónov umiestni znamienko násobenia; napr. Agrostis L. × Polypogon Desf.

 

 

Hybridný taxón

 

Hybridný taxón (nothotaxon): kríženec dvoch alebo viacerých taxónov, ktorý má osobitné meno; pred menom hybridného taxónu sa používa znamienko násobenia × alebo predpona notho- (ak sa na označenie hybridného taxónu použije znamienko násobenia, malo by byť tesne pred druhovým alebo rodovým menom; ak sa z technických príčin namiesto znamienka násobenia použije písmeno "x", malo by byť oddelené medzerou). Napr. ×Agropogon P. Fourn., Verbascum ×schiedeanum W. D. J. Koch, Quercus x deamii Trel., Polypodium vulgare nothosubsp. mantoniae (Rothm.) Schidlay.

 

 

Kondenzovaná formula

 

Kondenzovaná formula (condensed formula): meno hybridného rodu, v ktorom sú mená rodičovských rodov skombinované do jedného slova tak, že sa spája prvá časť jedného rodového mena alebo celé meno a posledná časť druhého rodového mena alebo celé meno (ale nie obidve mená celé).

 

 

Konzervácia

 

Konzervácia (conservation): zachovanie mena z dôvodov stabilizácie nomenklatúry obmedzením striktného dodržiavania pravidiel botanickej nomenklatúry, najmä princípu priority (termíny ochrana a chránené meno majú širšie vymedzenie a zahŕňajú napr. aj sankcionované mená).

 

 

Konzervované meno

 

Konzervované meno (conserved name): meno chránené oproti starším alebo inak oprávneným menám; pôvodne neoprávnené meno sa konzerváciou stáva oprávneným; návrhy na konzerváciu mena posudzuje Hlavná nomenklatorická komisia a ich zaradenie do zoznamu konzervovaných mien, ktorý je súčasťou Kódu [Dodatok IIA-IIIB], schvaľuje plenárne zhromaždenie Medzinárodného botanického kongresu.

 

14.1.       Aby sa v nomenklatúre zamedzilo nevhodným zmenám spôsobeným striktným použitím pravidiel (osobitne zásady priority) vzhľadom na počiatočné dátumy uvedené v Čl. 13, uvádza tento Kód v Dodatkoch II a III zoznamy mien čeľadí, rodov a druhov, ktoré sú konzervované [conserved] (nomina conservanda). Konzervované mená sú oprávnené, a to aj vtedy, ak boli pôvodne neoprávnené.

14.2.       Cieľom konzervácie je zachovanie tých mien, ktoré najlepšie vyhovujú z hľadiska stability nomenklatúry (pozri Odp. 50E).

14.9.       Meno sa môže konzervovať s typom odlišným od toho, ktorý bol ustanovený jeho autorom alebo určený použitím Kódu (pozri tiež Čl. 10.4). Takéto meno sa môže konzervovať buď z miesta platného uverejnenia (aj keď typ nebol v tom čase zahrnutý do menovaného taxónu), alebo z neskoršieho uverejnenia autorom, ktorý do taxónu konzervovaný typ zahrnul. V druhom prípade sa pôvodné meno a konzervované meno považujú za homonymá (Čl. 53), či už bolo konzervované meno sprevádzané opisom alebo diagnózou pomenovaného taxónu alebo nie.

14.11.     Meno sa môže konzervovať preto, aby sa zachoval určitý pravopis alebo gramatický rod. Meno takto konzervované sa prisudzuje bez zmeny priority autorovi, ktorý ho platne uverejnil, a nie autorovi, ktorý neskôr zaviedol konzervovaný pravopis alebo gramatický rod.

 

15.1.       Mená sankcionované [sanctioned] podľa Čl. 13.1(d) sa považujú za konzervované oproti starším homonymám a konkurujúcim synonymám. Takéto mená, keď sú už raz sankcionované, zostávajú sankcionovanými, aj keď ich niekde v sankcionujúcich dielach sankcionujúci autor neuznáva.

 

 

13.1 (d). Fungi (vrátane slizoviek [slime moulds, hlenky] a lichenizovaných húb), 1. máj 1753 (Linnaeus, Species plantarum, ed. 1). Mená v Uredinales, Ustilaginales a Gasteromycetes (s. l.), ktoré prijal Persoon (Synopsis methodica fungorum, 31. december 1801), a mená iných húb (s výnimkou slizoviek), ktoré prijal Fries (Systema mycologicum, vol. 1 (1. január 1821) až 3, s dodatkom Index (1832) a Elenchus fungorum, vol. 1-2), sú sankcionované (pozri Čl. 15). Z nomenklatorického hľadiska sa mená dané lišajníkom majú vzťahovať na ich hubovú zložku.

 

 

Zamietnuté meno

 

Zamietnuté meno (rejected name), nomen rejiciendum: meno, ktoré by z rozličných dôvodov mohlo spôsobiť nežiadúce nomenklatorické zmeny; návrhy na zamietnutie mena posudzuje Hlavná nomenklatorická komisia a ich zaradenie do zoznamu zamietnutých mien (nomina utique rejicienda) [Dodatok IV] schvaľuje plenárne zhromaždenie Medzinárodného botanického kongresu.

 

56.1.       Každé meno, ktoré by mohlo spôsobiť nevýhodnú nomenklatorickú zmenu (Čl. 14.1), možno navrhnúť na zamietnutie. Zamietnuté meno alebo jeho bazionymum (ak nejaké má) sa zaraďuje na zoznam nomina utique rejicienda (Dodatok IV). Spolu s menami na zozname sú zamietnuté aj všetky kombinácie, ktoré sú na nich založené, a žiadna z nich sa nesmie použiť.

56.2.       Zoznam zamietnutých mien zostáva trvale otvorený na doplnky a zmeny. Každý návrh na zamietnutie mena musí byť sprevádzaný detailným uvedením argumentov pre aj proti, vrátane uváženia typifikácie. Návrhy sa musia predložiť Hlavnej nomenklatorickej komisii (pozri Odd. III), ktorá ich dá na prešetrenie komisiám pre príslušné taxonomické skupiny (pozri tiež Čl. 14.14 a Odp. 14A).

 

 

 

 

Stránka je součástí webu Botanika nikde