eBotanika.net - botanika na netu » Blog Archive » Rostliny, sucha a povodně

Rostliny, sucha a povodně

Únor 14th, 2010 by Jiří Jakl

Očekává se klimatická změna, už nyní ale v důsledku nežádoucích změn v krajině v minulosti máme potíže se suchy a povodněmi. Pakliže voda sjede po krajině bez bujné vegetace (o sesychajících smrčácích v nížinách nemluvě) a ještě se urychlí v napřímených řekách, skutečně logicky musí docházet ke střídání sucha a povodní. Jedno řešení technikou počítá s přehradním zaplavením vymezených částí krajiny (s názorem, že všechny druhy rostlin jsou vlastně běžné, i ty prokazatelně běžné méně), jiná technika má pomoci budovat mokřady v krajině a cílit na přírodě blízkou podobu například vodních toků, další opatření a zařízení mohou člověku pomoci šetřit s vodou. Volba jak na to?

“Jsme připraveni nést odpovědnost za zdravý rozvoj venkova, krajinotvornou funkci moderního zemědělství a uchování zdravých lesních ekosystémů, které mají význam pro zachování života a bilanci vody. Zvýšenou pozornost věnujeme vodnímu hospodářství. Voda se v příštích desetiletích stane i v centru Evropy jedním z nejcennějších surovinových zdrojů a její dostatek i kvalita důkazem míry péče o životní prostředí. Za tím účelem vyhlásíme program obnovy a výstavby nových rybníků.

Zároveň je nutno se vyrovnávat s důsledky klimatických změn. Zajistíme taková protipovodňová opatření, která za podmínky šetrnosti k přírodě povedou k posílení schopnosti krajiny zadržet vodu. Musíme co nejvíce snížit povodňová rizika ohrožení životů a majetku lidí. Tato opatření, pokud se provedou plošně a včas, jsou nejlevnějším a zároveň nejúčinnějším nástrojem ochrany před stále častějšími povodněmi na jedné straně a na druhé straně nástrojem prevence před důsledky očekávaných dlouhých období sucha. Začneme podporou druhové a věkové rozmanitosti lesních porostů, provedeme revitalizaci toků a niv a zahájíme proces, který povede k přizpůsobení zemědělské krajiny a zemědělství stále častěji hrozícímu suchu. Přispějeme i k odstranění příčin globálního oteplování zákonným závazkem snižovat množství skleníkových plynů o 2 % ročně.”

Posted in Botanopolitan |

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.