eBotanika.net - botanika na netu

Nově eBotanika a eBotany

Únor 24th, 2013 by Jiří Jakl

eBotanika - české botanické rozcestníky, nyní na ebotanika.webnode.cz
eBotany - rozcestníky světové botaniky, nyní na ebotany.webnode.cz

Posted in Botanopolitan | No Comments »

Cesta k přírodě blízkému hospodářskému lesu

Září 13th, 2011 by Jiří Jakl

Na trhu se objevila zajímavá publikace k přírodě blízkému lesnímu hospodaření. To neobnáší jen přeměnu smrkových monokultur prostřednictvím druhově pestřejších výsadeb, ale usiluje o změnu pěstebních postupů s využitím spontánních přírodních procesů. Praxe je založena na přístupu “co je ekologické, je současně i dlouhodobě ekonomické a naopak” a vymyká se tak přístupu “boje s přírodou”. Kniha lesníkům nabízí impulsy k přemýšlení a k jednání. Možnost objednání a více informací na FSC Česká republika.

Posted in Botanopolitan | No Comments »

Ekologický přístup k veřejné zeleni

Říjen 31st, 2010 by Jiří Jakl

Není to otázka jen nějaké koncepce, že odborníky na veřejnou zeleň nemusí zajímat zvířata ve městě, tím spíše ta volněžijící - ježci, ptáci, motýly. Stejně jako ze sadovnického hlediska může trpět zámecký park udržovaný botanickou institucí, obdobně může být neideální stav veřejné zeleně bez vlivu ochránců přírody. Mezioborové průniky jsou důležité, ať kdo prská a brání se vůbec reakci na své objektivní a “dokonale botanické” recenzní posudky.

Je přeci každému známé, proč je méně živáčků ve městě. Není nic nového pod Sluncem, že se tu projevuje vliv člověka. A jak to tedy napravit? Tak v programu Živá zahrada (zivazahrada.cz) najdeme ledacos podnětného nejen pro zahrady, ale i pro parky. S parkovou aplikací sice dosud moc zkušenosti nejsou, ale zamysleme se, oč tu například vlastně jde:

* Krmítka pro ptáky a zdroje potravy pro ně (v zimním období různé plody na stromech a keřích, v letním období hmyz v lučních porostech a nikoli v často sekaných, krátce střižených a v lepším případě ještě postřikovaných anglických trávnících, v odlehlých místech existence třeba i trouchnivějících stromů opět s určitou hmyzí potravou pro ptactvo)
* Likvidace a nevysazování druhů se sklonem k invaznímu chování v blízkosti přírodního prostředí (-> ne úbytek biologické rozmanitosti prostředí).
* Zajištění úkrytů pro menší obratlovce (hromady listí pro zimující ježky, zídky pro vyhřívající se plazy, tůňky pro obojživelníky) a počítat s jejich migrací (systém sousedících živých ploch).
* Hotel pro hmyz (viz Zahradnický kalendář ).

Na co při zavádění těchto úprav lze narazit? Je to zbytečně drahé, nás učili ve škole něco jiného. Popravdě vyšší opodstatněná cena bývá cílem různých firem, chtějí-li vydělat. Stejně jako lze vydělat díky zbytečnému častému sekání trávníků, lze vydělat i vyvěšováním budek pro ptáky či efektivní likvidací invazních druhů (u invazních dřevin např. s aplikací glyfosátových herbicidů na pařez v době končícího vegetačního období). Můžeme to sice vědět každý, ale konečně posuňme se plácáním do větru ve formě neeseje časopiseckého fóra :)

Odkazy:

Podzim - ideální čas na výsadbu veřejné zeleně (Příroda.cz)

Ekozahrady, permakultura, přírodní styl (Ekozahrady.cz)

Posted in Botanopolitan | No Comments »

Méně či více (málo)

Březen 21st, 2010 by Jiří Jakl

Tak jsem se setkal s nepochopením principu „méně je více“, a to rovnou u Šumavy. Idealizované zásady pro podobu chráněných území jasně říkají, že je lépe jedno velké chráněné území než malé či více malých chráněných území. Úvahy na zmenšení území národního parku jsou ze strany ekologických politiků prostě podpásovkou. Sám jsem se nedávno snažil nabídnout politický pohled, že pokud budeme lépe využívat rozlohu chráněných území, nebudeme ani tříštit omezené množství energie do zvětšující se rozlohy chráněných území a o „neběžná“ chráněná území může být i větší zájem veřejnosti. Podle obecné teze zmenšení velké rozlohy národního parku může jen těžko nahradit kompenzace v podobě vyhlášení jiného dalšího území, tím spíše několik menších. Zmenšení plochy národního parku podle principu „méně je více“ je nepřijatelné.

Daleko spíše je potřeba hledat možnosti využití chráněných území (či i optimalizovat jejich podobu – tvar, biokoridory, přiblížení…), než hledat důvody k jejich zmenšení. Mohou nabídnout turistický potenciál, usnadňují druhovou ochranu, snaží se i chránit/umožňují vznik určitého přirozeného stavu, jsou zdrojem poznání, mohou být i prostorem pro ekozemědělství, sběr plodů ap.

Posted in Botanopolitan | No Comments »

Hodnota lesů

Březen 5th, 2010 by Jiří Jakl

Zajímavý snímek Lesy pro nás, my pro lesy (ukázka z ČST). Lesy ale nejsou jen surovina spojená s recyklací papíru. Mimochodem jen hodnota dřeva v lesích českého státu je dnes odhadována na 926 miliard korun, hodnotu mají i sociální a ekologickou.

Posted in Botanopolitan | No Comments »

Poněkud zarputilé

Únor 28th, 2010 by Jiří Jakl

Když tak dočítáme seriál o ekologii obnovy v časopisu Živa (2009/6), narážíme na “určité možnosti osvěty, úspěšné vystupování některých neziskových organizací, rozšíření obzoru seriálem alespoň mezi čtenáři Živy”. Nechybí ani teze o obecném nešvaru mluvení do všeho těch co ví všechno nejlépe, místo aby byli vyslyšeni odborníci. Politici a úředníci často bez znalosti věci ovlivňují dotace…

Obecně je velice hezké připojovat se k výzvám “už vás máme dost”, nadávání na konkrétní politiky a stavět se jako odborník, který nemá čas (bavit se s politiky, ostatně prý se vše už může jen zhoršovat :) Dotaženo, pokud se o čestném vědeckém uznání v botanické společnosti hlasuje s dotazem na historickou politickou příslušnost (možná by stálo za prověrky ještě členství v mládežnických organizacích, ne jinak tomu bylo i u současného papeže).

Problém jistých odborníků je v omezenosti vnímání, že jsou jen určitou součástí posuzovaného odborného světa. Odborníci jsou různí a jestliže se nejsou schopní dokonce ani postavit tu za určité řešení záchrany druhu nosorožce (reintrodukčním přesunem 4 kusů či využitím doporučovaných nových metod v dříve úspěšné ZOO), rozpory jsou kolem vzniku přirozených lesních porostů na Šumavě či kolem podoby ochrany přírody na Křivokládsku - stejně musí někdo rozhodovat. Myslím není pravda, že by politici při svém rozhodování nikdy nestáli o odborné výklady a konzultace, chyběla jim představa společensky přínosného cíle naplňovaného právě politickou formou. Jenže jestli se někdo zmůže jen na osvětu mezi určitými čtenáři, upíná pozornost k neziskovkám a při vyzvání rozhodujícím politikem jsou zaseklí předsudky pro jeho politickou příslušnost - je mi líto, ale tohle je špatně. Pak vám opravdu nezbývá než strašit temnou budoucností.

Posted in Botanopolitan | No Comments »

Rostliny, sucha a povodně

Únor 14th, 2010 by Jiří Jakl

Očekává se klimatická změna, už nyní ale v důsledku nežádoucích změn v krajině v minulosti máme potíže se suchy a povodněmi. Pakliže voda sjede po krajině bez bujné vegetace (o sesychajících smrčácích v nížinách nemluvě) a ještě se urychlí v napřímených řekách, skutečně logicky musí docházet ke střídání sucha a povodní. Jedno řešení technikou počítá s přehradním zaplavením vymezených částí krajiny (s názorem, že všechny druhy rostlin jsou vlastně běžné, i ty prokazatelně běžné méně), jiná technika má pomoci budovat mokřady v krajině a cílit na přírodě blízkou podobu například vodních toků, další opatření a zařízení mohou člověku pomoci šetřit s vodou. Volba jak na to?

“Jsme připraveni nést odpovědnost za zdravý rozvoj venkova, krajinotvornou funkci moderního zemědělství a uchování zdravých lesních ekosystémů, které mají význam pro zachování života a bilanci vody. Zvýšenou pozornost věnujeme vodnímu hospodářství. Voda se v příštích desetiletích stane i v centru Evropy jedním z nejcennějších surovinových zdrojů a její dostatek i kvalita důkazem míry péče o životní prostředí. Za tím účelem vyhlásíme program obnovy a výstavby nových rybníků.

Zároveň je nutno se vyrovnávat s důsledky klimatických změn. Zajistíme taková protipovodňová opatření, která za podmínky šetrnosti k přírodě povedou k posílení schopnosti krajiny zadržet vodu. Musíme co nejvíce snížit povodňová rizika ohrožení životů a majetku lidí. Tato opatření, pokud se provedou plošně a včas, jsou nejlevnějším a zároveň nejúčinnějším nástrojem ochrany před stále častějšími povodněmi na jedné straně a na druhé straně nástrojem prevence před důsledky očekávaných dlouhých období sucha. Začneme podporou druhové a věkové rozmanitosti lesních porostů, provedeme revitalizaci toků a niv a zahájíme proces, který povede k přizpůsobení zemědělské krajiny a zemědělství stále častěji hrozícímu suchu. Přispějeme i k odstranění příčin globálního oteplování zákonným závazkem snižovat množství skleníkových plynů o 2 % ročně.”

Posted in Botanopolitan | No Comments »

Kryptobotanika

Prosinec 15th, 2009 by Jiří Jakl

Když může být kryptozoologie, proč ne kryptobotanika? Jenže ona opravdu nějak není :) Už zadáním kryptobiologie do internetového vyhledávače se nějak objeví, jestli jsem nemyslel kryptozoologii - jasně “obor zoologie zkoumající živočichy, o kterých neexistují nezvratné důkazy, ale jejichž existenci naznačují zprávy domorodců, pozorování cestovatelů, historické záznamy, legendy apod.” V zoologii jde o sněžného muže či lochnesku.

Kytky si lidé moc nevybájili. V té souvislosti mne napadají kytky v seriálu “Létající Čestmír”, modrá růže (realita viz zpráva, zpráva, zpráva), trifidi (+- invazní rostliny), či zázračné bylinky babičky v pohádce Sůl nad zlato (všudybýlek, zmizík :) Různé stylizované kytky jsou v různých erbech (čistá lilie), kytičkaté auto s vymyšlenými kytičkami bylo i součástí jedné oranžové ekologické kampaně (jejíž ekologie by neměla být bájná, ale reálná :) Ke kryptobotanice nic moc nenajdeme, pozornosti botaniků bájné rostliny unikají. Nevím proč, na kryptobotaniku lze ale narazit spíše na polských stránkách (např. zde). Tu narazíme třeba na bájnou mandragoru. Ale jo, i o kryptobotanice se tedy dá něco vymyslet. Botanici vymýšlejte, teď… :)

Posted in Botanopolitan | No Comments »

Výstavní herbáře

Říjen 4th, 2009 by Jiří Jakl

Tak nevím, ale při instruování herbářování se může uvádět “vyberte reprezentativního jedince“. Z reprezentativních jedinců se sestavují herbářové sbírky, jejichž studiem má být možné proniknout třeba i zpětně do přirozené variability druhu.

Lze to přirovnat k jablkům na přirozeně rostoucí jabloni - pláňce. Některá jsou červivá, jiná deformovaná a teprve výběrem těch reprezentativních dojdeme k nějakému závěru o jablkách té jabloně. Reprezentativní či nějak zajímavá jablka se narozdíl od zbytku ukazují, dokumentují či přímo archivují (tedy v příměru k herbářovým rostlinám “herbářují”). Předpokládá se vliv člověka na prostředí, ve kterém vybraná jabloň či obecně plané jabloně rostou. Ale tento fakt ve skutečnosti nezbývá pomíjet, protože skutečně přirozeně rostoucí rostliny prostě nejsou k mání a věda se prostě nějak v rámci možností dělat musí. Nakonec se dá argumentovat, že vybraná jabloň - pláňka přeci nebyla pěstovaným šlechtěncem. Když se tedy bude ofrkávat nad pěstovanými rostlinami, tím spíše přesvědčivé bude líčení o studiu přirozené variability a s ní spojeným významem třeba i herbářovaných rostlin - vybraných jablek.

Tím jsme se dostali k jádru věci. V přírodovědných herbářích moc nenacházíme nemocné rostliny, ve větší než přirozené míře se tu vyskytují i rostliny odchylné - klasicky pětilistá vraní oka čtyřlistá, čtyřlístky jetele (rod Trifolium :) a tak dále. Vtip je i ten, že přeci nemocné rostliny jsou otázkou pro fytopatology, jenže ti asi jen těžko herbářují nemocné či nereprezentativní plané rostliny (přesněji neherbářují tak jako botanici a zrovna plané rostliny, pak minimálně nejsou typické botanické herbáře s nemocnými rostlinami a herbářování samo o sobě není typické pro fytopatology). Závěr zamyšlení, co že vlastně věda uchovává za poznání, zkrátka může být až zarážející sám nad sebou. Raději se snad k takovým zamyšlením nedostávat a pracovat osvědčenými metodami k novým poznatkům a výsledkům, či alespoň revizím. Jenže třeba právě obyčejná zamyšlení mohou vést právě k novým směrům a rozměrům poznání.

Posted in Botanopolitan | No Comments »

Ekologičtí zahrádkáři

Červenec 29th, 2009 by Jiří Jakl

Kontakt s živou přírodou řada lidí prožívá na zahrádkách. Zalévání, rytí či třeba sklizeň výpěstků lze chápat jako fyzickou rozcvičku nutně doprovázenou balzámem na nervy v podobě možnosti poslouchání ptáků, pozorování poletujících motýlů či rozkvétajících rostlin. Vzduch zvlhčený zahradním jezírkem je symbolikou boje proti klimatickým změnám a opatření proti suchu. V době krize mohou lidé více oceňovat to, co si sami vypěstují na své zahrádce, bez zbytečné chemie a potřeby dovozu kamiony odkudsi za zahraničí.

Tu listujeme časopisem Zahrádkář a co to nevidíme - pěstujeme staré odrůdy ovoce (vyšel “teprve” pátý díl seriálu), okrasná jezírka bez filtrace (nějak bez chemie), leden, únor, březen… v přírodní zahradě apod. Zahrádkáři se dnes snaží oslovit občany s různými přístupy k zahradám, tedy pochopitelně i ekologickými.

Vidno zahrádkářům u již expremiéra neprošel vlastní zákon, který běžně existuje ve vyspělejších zemích, než kam jsme se tímto zařadili. Přiznat zahrádkářské činnosti veřejně prospěšný charakter může být pro někoho prostě problém. Nakonec spolky také mohou vadit…

Na druhou stranu u zahrádkářského zákona byla možná větší symbolika než jeho praktičnost. Podporou tradičních spolků se každá vláda pochlubit nemůže, přitom jak známo může to být prostředí pro diskuse a šíření osvěty (invaze ap.). A osvěta dokáže být i účinnější než zákony - přesto třeba ekologické spolky místo osvěty a spolupráce mohou volit šroubování zákonů pro zahrádkáře :)

Posted in Botanopolitan | No Comments »

Válka s bolševníkem

Červenec 19th, 2009 by Jiří Jakl

Stát vyhlásil válku bolševníku. Zemědělci ho musí ničit. (Aktuálně.cz)

Patrně již neplatí, že ještě nejsou podrobné znalosti ekologie invazních druhů (či raději používejme pojmu nepůvodní invazivní druh), že je lepší nedělat nic a na invazní druhy si zvykat, než jen plánovat utrácení peněz do budoucna (viz Krása našeho domova 2007). Než výčty invazně se chovajících druhů (stačí seznam v Mlíkovský et Stýblo 2006 a každý nechť zváží potřebu opatření proti jednotlivým invazním druhům na konkrétním místě) se najednou mluví o několika problematických druzích v konceptu celého státu.

Zajímavý pokrok, říkal jsem to…

Posted in Botanopolitan | No Comments »

Aktivní přístup

Červen 28th, 2009 by Jiří Jakl

Vyhlášení a péče o chráněná území má nepochybný smysl, kdy lze zachovat celistvost velkých hodnotných celků (krajina, příroda…) i mimořádně cenné malé lokality (chráněné druhy, výtvory přírody…). Hodnotná příroda láká řadu turistů, je zdrojem poznání a oddychu, je zde i příležitost pro ekologickou zemědělskou produkci ap. Ochrana rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás je veřejným zájmem, který ovšem může kolidovat se zájmy jednotlivců či firem. Pro ty aktuálně může mít “kousek veřejného zájmu” menší hodnotu, než zisk plynoucí z ekonomické aktivity jdoucí proti tomuto zájmu.

Pro ilustraci: Chci si na Šumavě postavit chemickou továrnu? Proč ne, když mně se ekonomicky vyplatí a rozhodnu se žít v její blízkosti… Jenže takový počin by znamenal ztrátu hodnoty takového území pro větší množství lidí, cennou přírodu nelze vrátit tak rychlým skokem jako její likvidaci nějakou stavbou, v případě chemického zamoření třeba i vůbec těžko kdy. Zachování přírody je spojeno i s náklady z veřejných rozpočtů a omezováním vlastníků pozemků (jasně řečeno, kde si chemičku postavit nemohou ap.). U chráněných území je poněkud cílená jejich konzervace, je ale potřeba podporovat i dynamiku a vznik nové hodnotné přírody.

Zajímavá přístupová myšlenka byla diskutována na jednom krajském úřadě. Než jen konzervace již chráněných území, snažit se aktivně podněcovat biodiverzitu opatřeními v krajině, zejména zvýšit její retenční schopnost pro vodu. Kde je voda, tam je život (myšleno obrazně, nikoli “přehradově”). Je pak otázkou, zda např. nové podporované tůňky a mokřádky v krajině (”za mokřádek krejcárek”) nemohou mít pro biodiverzitu větší význam než investice do některých dnešních chráněných územích. Investice do aktivního či “budovatelského” přístupu mohou být i efektivněji vynaložené, jakkoli s nejistým výsledkem. Má se tedy investovat do místa, kde se chráněný druh vyskytuje, nebo do míst, kde výskyt chráněných druhů “jen” umožníme? Vždyť tu hovoříme o aktivní motivaci k určitému hospodaření.

Někteří tvrdí, že globální oteplování je nedůležité a předcházení jeho možných projevů je tedy jen ztrátou energie. Jestliže se ale oteplování začne více projevovat, je sakra rozdíl, jestli nás bude postihovat na vysychající poušti nebo v krajině zelené, držící vláhu a mající retenční schopnost i proti přívalovým dešťům. A máme tu hned souvislost chráněných území, globálního oteplování, veřejného zájmu, aktivního přístupu k podpoře přírody a biodiverzity. Trochu padá dogma, aby se každý staral jen o sebe a jak není potřeba plánovat.

Posted in Botanopolitan | No Comments »

Boj s přírodou

Květen 28th, 2009 by Jiří Jakl

Nebojuj s přírodou, zvláště když nemusíš. A přeci bojuje… Člověk nemusí být odborník, aby nedovedl posoudit “akčnost” záběrů známých jako “prasení Slovenska“.

Posted in Botanopolitan | No Comments »

Fytocenologie a okrasné rostliny

Květen 25th, 2009 by Jiří Jakl

Na spojení biologie a problematiky pěstovaných rostlin narazil příspěvek Jakl (2008). Spojení fytocenologie a okrasných rostlin se může odvíjet od faktu, že fytocenologie je biologickou disciplínou a okrasné rostliny jsou v podstatě stejné jako rostliny “neokrasné”.

Fytocenologie jako věda o vegetaci je spíše disciplínou popisnou než experimentální, nakonec ale bližší spojitost může mít i s praxí. I u uměle vysazených rostlin dochází ke vzniku interakcí mezi rostlinami a vzniku jakéhosi společenství, dále se vyvíjejícího dle ekologických požadavků druhů. U člověkem vytvářených společenstev lze vycházet i z fytocenologických poznatků, lze zde i předvídat chování rostlin. V těchto společenstvech se mohou setkávat rostliny i z různých kontinentů a podnebných pásem, člověk zde dále může uplatňovat vliv pěstitelskými zásahy. Lze se zamyslet i vůbec co je umělé společenstvo - roste v něm co chce a jak chce člověk, resp. další přežívání a potřeba investic závisí i na ekologických vlastnostech rostlin. Kdy lze mluvit o vysazených rostlinách, kdy z jejich interakcí ve vytvořeném společenství vzniká společenstvo?

Na společenstva okrasných rostlin ve vztahu k rajonizaci podle výrobních typů naráží příspěvky Scholz J. (1967) a Scholz (1970). Autor naráží na narušení rázu krajiny umělými výsadbami, na problematiku monokultur, či na rušivé působení některých výsadeb. Vedle vodítka v podobě presentovaných rajonizačních tabulek zůstává význam spontánní volby druhů (podle zhodnocených klimatických a půdních poměrů). Správná volba výsadeb může mít ekonomický význam - výhodné je splnění požadavků rostlin na životní prostředí (což mnohdy prověří i např. extrémní počasí - limitní faktor zvláště u exotů). V nevhodných monokulturách se velice snadno a až nekontrolovatelně mohou začít šířit škůdci a velkoplošně je mohou postihnout živelní kalamity (sucho, mráz, vichřice). Je zajímavé, že horské smrkové přirozené “monokultury” mají vlivem klimatu bohatší podrost než vysazené monokultury v nížinách.

Scholz též naráží, že přirozené složení není náhodnou směsí druhů, ale význam tu mají interakce. Rostliny se mohou různě vzájemně zastiňovat (koruny stromů ap.), interagovat v půdním prostředí (prorůstání kořenů, vylučování chemických látek kořeny či z listové hrabanky), důležité jsou i interakce s živočichy (zvěř, škůdci, opylovači) či mikroorganizmy (půdní bakterie, patogeny). Práce nabízí podrostové tabulky, které právě souvisí s rajonizací okrasných společenstev rostlin. Při navrhování okrasných společenstev je nutno vycházet z empirie i analogie. Pakliže vyjdeme z fytocenologických poznatků o přirozené vegetaci, lze přijít s různými předpoklady chování “vegetace okrasných rostlin”, jde o chování příbuzných druhů, resp. druhů s podobnou ekologickou funkcí.

Zajímavá je zmínka o tendenci sázení exotů. “Za socializmu” dražší exoty umožňovaly snazší plnění finančních plánů. Podobně zase v současné době mohou být zákazníky exoty více oceňovány a být předmětem vyšších obratů a tržeb. Dnes ale mohou být i více oceňovány např. původní krajové odrůdy ovocných dřevin (neexoty), což může předznamenávat určitý dobový cyklus vztahu k exotům.

Vedle dominantních rostlin v umělých společenstvech je potřeba počítat i s rostlinami výplňovými. I u umělých společenstev je nakonec žádoucí respektovat požadavky na vodu, půdu, čistotu vzduchu, sluneční poměry. Různými technickými řešeními lze nevyhovující životní podmínky kompenzovat, čím více jsou ovšem přirozené nároky splněny bez technických řešení (vhodná volba rostlin), tím menší náklady jsou s nimi spojeny. Nízké náklady mnohokrát ovšem nemusí být cílem. Zcela specifické může být zavedení náročných prošlechtěných rostlin uspokojujících určitou náročnou potřebu nějaké konkrétní vlastnosti.

Zastavme se i u dalších autorů narážejících na spojení fytocenologie a výsadby/pěstování rostlin. Hédl (2005) si klade otázku, zda lze fytocenologii aplikovat skutečně na veškerý vegetační pokryv. Mají nás zajímat spíše typy (polo)přirozené vegetace odrážející především přírodní faktory, nebo také polní a lesní kultury? Jaký je formální rozdíl mezi jehličnatou kulturou a jednoduchým porostem okřehku (a hydrofytní vegetace obecně) nebo osladiče?

Další autoři se přímo věnují vytváření společenstev. Fytocenologii lze využít v urbanismu či třeba v biotechnice účelových lesů. V práci Jurča (1986) je estetice v tvorbě lesa věnována celá kapitola (str. 217). Na využití v zemědělství naráží Moravec (2000: 329). Přirozená společenstva indikují stanovištní poměry, poznatky mohou být využity v lukařství či pastvinářství (kvalita píce, typizace pozemků, návrhy na meliorace), lze i rajonizovat rostlinnou výsadbu do zemědělských výrobních typů.

V sadovnictví Hieke (1978) uvádí v úvodu kategorie vhodných poloh pro použití dřevin ve větších krajinářských úpravách. Dále Hieke (1994) u rozdělení dřevin podle teplotních podmínek uvádí odolnost či choulostivost v zimních podmínkách a formou zkratek pak vegetační stupně vhodné k výsadbě. Pro praxi v Hurych (1996) nacházíme v přehledech okrasných rostlin jejich rozdělení dle teplotních podmínek (vegetačních stupňů). Dostálek (1997) nabízí fytocenologický systém jako podklad ke stanovení skladby dřevin při krajinném plánování - vhodné vysazované domácí dřeviny přizpůsobené místním podmínkám mohou přispět ekologické rovnováze a nepřichází u nich v úvahu problémy v budoucnu (invaze). Jestliže Klika et. Novák (1941) naráží na homogenní společenstva v přírodě (str. 15), lze v souvislosti s okrasnými rostlinami konstatovat, že jejich vytváření nebývá cílem estetických snah člověka. Narážíme-li tamtéž na významné druhy (str. 22), člověk určuje význam jednotlivých okrasných druhů ve vytvářených společenstvech.

Diskutovat lze problém s rajonizací, která má při zobecněních mnohdy problém s aplikací na konkrétních stanovištích s určitým půdním profilem a mikroklimatem. Proto je důležité mít schopnost vlastního úsudku a vnímavost k okolnímu prostředí. O praktickém významu mapových vyobrazení může vypovídat jejich využívání v praxi, zda s nimi pracuje alespoň obecné povědomí architektů. Zkušenost a cit jednotlivých zahradníků by měly vést k tomu, aby každý mohl snadno vyspět z jen uživatele tabulek a návodů k určité odborné erudici, tj. schopnosti tyto pomůcky i sám vytvářet, využít lze vlastní postřeh a tvůrčí iniciativu při správné volbě druhů (vhodné druhy). Podobně např. upozorňuji na možnost všímavosti k invazně se chovajícím druhům v přírodě, které potažmo do běžných zahrádek nepatří a jejich sázení se mohou vyhnout i prostí laici. Všímavost k přírodě v okolí zahrad zase může zahradníky navádět ke koncepcím podoby zahrad. Využít lze i druhy z jiných kontinentů, přizpůsobené budovanému charakteru a mikroklimatu zahrad.

Jistě je důležitá znalost ekologických požadavků jednotlivých druhů, které mají nakonec i zásadní význam při vytváření společenstev. Do jaké míry mohou mít ale ekologické vlastnosti spojitost s příbuzností druhů? Podobně tak jako lze sledovat například podobnosti produktů sekundárního metabolismu mezi příbuznými taxony, podobnosti mohou být i v ekologických vlastnostech těchto taxonů. V nejširším smyslu roste např. sukulentní čeleď kaktusů v suchém a teplém podnebí, listnaté dřeviny rodu Magnolia se vyhýbají pouštím či severským lesům, okřehkovité jsou typické vodní rostliny ap. U blízce si příbuzných druhů může dojít k jejich ekologické vikarianci, jakkoli jsou si jinak velice podobné. Můžeme tak najít třeba hadcové endemity podobné druhům v okolním prostředí, ale lišící se právě ekologickými vlastnostmi. Při výsadbách cizokrajných druhů do zahrad lze sázet druhy příbuzné původním druhům, rostoucím jen na jiném kontinentě a lišících se mnohdy jen v malých morfologických detailech. Mohou však být i rezistentní vůči nějaké chorobě ze své domoviny, proti které nejsou odolné druhy domácí. Ale i kvůli jiným výhodám proti domácím druhům se mohou nakonec nepůvodní druhy začít chovat invazně. Ze zahrady se může stát stanoviště s fungující konkurencí mezi druhy (vznikat mohou třeba i zarůstající “monopoly” z těch druhů nejúspěšnějších), různé druhy ale mohou být zvýhodněny i péčí a aktivitou člověka (selekce na základě přízně člověka).

Literatura:

· Dostálek J. (1997); Fytocenologický systém jako podklad ke stanovení skladby dřevin při krajinném plánování; Acta Průhonicana 64: 203-210

· Hédl R. (2005); Co popisuje fytocenologie? O některých nedostatcích středoevropské fytocenologie; Zprávy ČBS 40: 301-314

· Hieke K. (1978); Praktická dendrologie 2; SZN, Praha.

· Hieke K. (1994); Lexikon okrasných dřevin; Helma.

· Hurych V. (1996); Okrasné dřeviny pro zahrady a parky; Květ.

· Jakl J. (2008); Problematika biologie pěstovaných a introdukovaných rostlin; Mezinárodní konference botanických zahrad (18.6.2008)

· Jurča J. (1986); Biotechnika účelových lesů; SZN Praha

· Klika J., Novák V. (1941); Praktikum rostlinné fytocenologie; Melantrich, Praha

· Moravec J. (2000); Fytocenologie; Academia, Praha

· Scholz J. (1967); Rajonizace okrasných dřevin a jejich společenstev v ČSSR; Vědecká práce výzkumného ústabvu
okrasného zahradnictví v Průhonicích: 225-242

· Scholz J. (1970); Rajonizace společenstev okrasných rostlin podle výrobních typů a podtypů v ČSSR In Kavka, B. Krajinářské sadovnictví, SZN Praha

Posted in Botanopolitan | No Comments »

« Previous Entries